DMCA

Chính sách của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA)

ModVersionAPK.com ('ModVersionAPK') là Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến theo Tiêu đề II của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, 17 USC Mục 512 ('DMCA'). Chúng tôi cung cấp cho chủ sở hữu bản quyền hợp pháp khả năng tự xuất bản trên internet bằng cách tải lên, lưu trữ và hiển thị nhiều phương tiện khác nhau bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng việc vi phạm bản quyền và sẽ bảo vệ mạnh mẽ quyền của chủ sở hữu bản quyền hợp pháp. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung xuất hiện trên trang web ModVersionAPK.com ("Trang web") và bạn không cho phép sử dụng nội dung đó, bạn phải thông báo cho “ModVersionAPK” bằng văn bản để chúng tôi xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm và hành động.

I. ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Tác nhân được chỉ định của “ModVersionAPK” để nhận thông báo về cáo buộc vi phạm theo DMCA là: Attn: Đại diện bản quyền Liên hệ với chúng tôi Khi nhận được thông báo chính xác về vi phạm đã được xác nhận, “ModVersionAPK” sẽ tuân theo các quy trình được nêu trong tài liệu này và trong DMCA.

II. THỦ TỤC THÔNG BÁO KHIẾU NẠI DÀNH CHO CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn: Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo duy nhất, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó. Thông tin nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty định vị tài liệu đó. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và nếu có, địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể liên hệ được. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Việc không bao gồm tất cả thông tin trên có thể dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình xử lý hoặc thông báo DCMA. Cũng xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, 17 USC 512(f), bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

III. PHẢN HỒI ModVersionAPK

“ModVersionAPK” sẽ tuân theo các quy trình được cung cấp trong DCMA, quy định quy trình thông báo và gỡ xuống, tùy thuộc vào quyền gửi thông báo phản đối của người dùng để xác nhận quyền sử dụng hợp pháp các tác phẩm bị vô hiệu hóa. Dự kiến ​​tất cả người dùng của bất kỳ phần nào của Trang web sẽ tuân thủ luật bản quyền hiện hành. Tuy nhiên, nếu “ModVersionAPK” nhận được thông báo chính xác về hành vi vi phạm bản quyền đã được xác nhận, nó sẽ phản hồi nhanh chóng bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm, miễn là tất cả các khiếu nại đó đã được điều tra và được xác định là hợp lệ bởi “ModVersionAPK” theo quyết định riêng và tuyệt đối của Lucky Patchers. “ModVersionAPK” sẽ tuân thủ các quy định thích hợp của DMCA trong trường hợp nhận được thông báo phản đối.

IV. LẠI LẠI VI PHẠM

Trong những trường hợp thích hợp, “ModVersionAPK” có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt ủy quyền cho những người dùng hệ thống hoặc mạng của mình là những người vi phạm nhiều lần.

V. ĐIỀU CHỈNH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

Chính sách của “ModVersionAPK” là điều chỉnh và không can thiệp vào các biện pháp kỹ thuật tiêu chuẩn mà chính sách này xác định là hợp lý trong các trường hợp, tức là các biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu bản quyền sử dụng để xác định hoặc bảo vệ tác phẩm có bản quyền.

Liên hệ chúng tôi