DMCA

Zasady ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

ModVersionAPK.com („ModVersionAPK”) jest dostawcą usług internetowych zgodnie z tytułem II ustawy Digital Millennium Copyright Act, 17 USC, sekcja 512 („DMCA”). Zapewniamy prawnym właścicielom praw autorskich możliwość samodzielnego publikowania w Internecie poprzez przesyłanie, przechowywanie i wyświetlanie różnych multimediów przy użyciu naszych usług. Bardzo poważnie podchodzimy do naruszeń praw autorskich i będziemy stanowczo chronić prawa prawnych właścicieli praw autorskich. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do treści pojawiających się w witrynie ModVersionAPK.com („Witryna”) i nie wyraziłeś zgody na wykorzystanie tych treści, musisz powiadomić „ModVersionAPK” na piśmie, abyśmy mogli zidentyfikować treści rzekomo naruszające prawa i podejmij działania.

I. WYZNACZONY AGENT

Wyznaczony agent „ModVersionAPK” do otrzymywania powiadomień o domniemanym naruszeniu na mocy ustawy DMCA to: Do ​​wiadomości: Agent ds. praw autorskich Skontaktuj się z nami Po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia o domniemanym naruszeniu „ModVersionAPK” zastosuje procedury opisane w niniejszym dokumencie oraz w ustawie DMCA.

II. PROCEDURY ZGŁASZANIA SKARG DLA WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH

W pozwie o naruszenie praw autorskich należy uwzględnić następujące elementy: Elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeżeli w jednym zawiadomieniu objętych jest wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie. Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego należy uniemożliwić dostęp, oraz informacje wystarczające do umożliwienia Spółce zlokalizowania materiału. Informacje wystarczające, aby umożliwić Spółce skontaktowanie się ze stroną składającą skargę, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną składającą skargę. Oświadczenie, że strona składająca skargę w dobrej wierze uważa, że ​​wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub nie jest dozwolone przez prawo. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą oraz pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że strona składająca skargę jest umocowana do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Niezałączenie wszystkich powyższych informacji może skutkować opóźnieniem przetwarzania lub powiadomieniem DCMA. Należy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, 17 USC 512 (f), każda osoba, która świadomie i w sposób istotny składa fałszywe oświadczenie, że materiał lub działanie narusza prawa, może podlegać odpowiedzialności.

III. ODPOWIEDŹ NA APK w wersji ModVersion

„ModVersionAPK” będzie postępować zgodnie z procedurami przewidzianymi w DCMA, które określają procedurę powiadamiania i usuwania, z zastrzeżeniem prawa użytkownika do złożenia roszczenia wzajemnego, w którym zarzuca się zgodne z prawem wykorzystanie wyłączonych dzieł. Oczekuje się, że wszyscy użytkownicy dowolnej części Witryny będą przestrzegać obowiązujących praw autorskich. Jeśli jednak „ModVersionAPK” otrzyma odpowiednie powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich, niezwłocznie zareaguje, usuwając lub uniemożliwiając dostęp do materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawa autorskie, pod warunkiem, że wszystkie takie roszczenia zostały zbadane i uznane za ważne przez „ModVersionAPK” według wyłącznego i całkowitego uznania Lucky Patchers. „ModVersionAPK” będzie przestrzegać odpowiednich postanowień ustawy DMCA w przypadku otrzymania roszczenia wzajemnego.

IV. POWTARZAJĄCY SIĘ NARUSZAJĄCY

W odpowiednich okolicznościach „ModVersionAPK” może, według własnego uznania, zakończyć autoryzację użytkownikom swojego systemu lub sieci, którzy dokonują powtarzających się naruszeń.

V. ZASTOSOWANIE STANDARDOWYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

Zasadą „ModVersionAPK” jest uwzględnianie i nie ingerowanie w standardowe środki techniczne, które uzna za uzasadnione w danych okolicznościach, tj. środki techniczne stosowane przez właścicieli praw autorskich w celu identyfikacji lub ochrony dzieł chronionych prawem autorskim.

Skontaktuj się z nami